Tim Liardet - Self-Portrait as The Nashua Girl's Nostalgia
0.89000