James Lasdun - The Calling of the Apostle Matthew
0.89000