Jan Kemp - Poem for R A K Mason (1905 - 1971)
0.89000